บุคคลที่เป็นนักสะกดรอย(The Tracker)ควรมีลักษณะอย่างไร

การสะกดรอยตามเป็นอีกหนึ่งลักษณะของเนื้อหางานของนักสืบที่จะต้องใช้ในวานสืบอยุ่เสมอๆ ไม่มีใครเกิดมากับสัญชาติญาณของการเป็นนักสะกดรอยโดยทั่วไปนักสะกดรอยไม่ใช่บุคคลชนิดพิเศษเพียงแต่เขาเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับการฝึกฝนจากความชำนาญ รวมทั้ง การอุทิศตัว, การฝึกและการทำงานหนัก การสะกดรอยตามนั้นจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนถ้าพวกเขามีความตั้งใจและสนใจที่จะฝึกฝนเรียนรู้อยุ่เสมอ

คุณลักษณะของนักสะกดรอย (Qualities of a Tracker)  นักสะกดรอยที่มีความสามารถต้องมีคุณลักษณะที่ชัดเจน ดังนี้

1.ความซื่อสัตย์  (Honesty)

2.ความอดทน  (Patience)

3.ความอุตสาหะ  (Perseverance)

4ความอยากรู้อยากเห็น
(Inquisitive mind)

5.ช่างสังเกต  (Acute observation)

6.ความตั้งใจ
(ทั้งทางจิตใจและร่างกาย๗  (Determination , Mental and Physical)

7.อดทนต่อความยากลำบากได้มากกว่าระดับปกติ
(Above average endurance)

8.มาตรฐานของการปฏิบัติในสนามเหนือกว่าระดับทั่วไป
(Above average standard of
field craft)

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

http://farm8.staticflickr.com/7002/6831464087_b87e478730.jpg